Regulamin serwisu my guide

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Serwisu internetowego my guide [dalej zwanego Serwisem] jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.

 4. Serwis, jest programem informatycznym dostępnym i aktualizowanym on-line o charakterze serwisu informacyjnego i promocyjnego, przewodnika przeznaczonego dla zainteresowanych turystycznymi atrakcjami województwa warmińsko-mazurskiego. Dane wyświetlane są również na stronie internetowej Serwisu.

§2 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy przeglądarek internetowych oraz mobilnych urządzeń elektronicznych typu „smartfon” lub „tablet” spełniających następujące wymagania techniczne:

  1. połączenie z siecią internet, włączenie lokalizacji GPS w urządzeniu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Użytkownik wyraża wolę korzystania z Serwisu w trybie off-line;

  2. system operacyjny Windows Phone w wersji nie starszej niż 7.5, lub system iOS w wersji nie starszej niż iOS 5, lub Android w wersji nie starszej niż 4.0;

  3. zainstalowanie Serwisu na systemie operacyjnym urządzenia Użytkownika.

 2. Zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja oprogramowania Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wprowadzania zmian do oprogramowania.

§3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

 2. Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez Użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu należytego funkcjonowania Serwisu.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest Administrator Serwisu.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania wprowadzenia ich zmiany lub usunięcia z bazy Administratora w każdym czasie.

 5. System może gromadzić dane osobowe takie jak imię nazwisko, adres e-mail i nr telefonu.

§4 Informacja o plikach „cookies” [tzw „ciasteczka”]

 1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji urządzenia, przy pomocy którego korzysta z Serwisu.

 2. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu na urządzeniu Użytkownika.

 3. Serwis wykorzystuje cookies przede wszystkim w celach statystycznych, nadto przetwarzanie plików cookies pozwala na ulepszenie funkcjonowania Serwisu. Prócz tego pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Administrator przetwarza pliki cookies wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu a także celem wprowadzania poprawek lub ulepszeń.

 4. Pliki cookies [tzw „ciasteczka”] to małe, najczęściej tekstowe pliki zawierające dane informatyczne. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej. Obejmują one zwykle informacje o częstotliwości i ilości Użytkowników korzystających z Serwisu. Zestawienia plików nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników Serwisu.

 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 1. Dostęp do plików cookie, ma wyłącznie Administrator. Wykorzystanie ich odbywa się na zasadach polityki prywatności Administratora.

§5 Polityka prywatności

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień kolejnych.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu z ograniczeniem niektórych funkcjonalności nie podając żadnych danych osobowych.

 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 4. Dane podane przez Użytkownika w Serwisie nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 5. Dane podawane w formularzach Serwisu mogą być gromadzone i przetwarzane w bazie Administratora, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego funkcjonowania Serwisu.

 1. Każdy Użytkownik, który zarejestrował konto w Serwisie jest uprawniony do żądania zmiany lub usunięcia zgromadzonych przez Administratora danych w każdym czasie. Zgłoszenie w tym zakresie należy kierować w formie pisemnej lub e-mail Administratora:dt@warmia.mazury.pl§6 Odpowiedzialność i prawa Użytkownika

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin i korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:

  1. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich;

  2. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi;

  4. korzystania z Serwisu do celów komercyjnych lub w ramach działalności gospodarczej;

  5. nierozpowszechniania Serwisu, nie pobierania opłat ani jakiegokolwiek wynagrodzenia od kogokolwiek za udostępnienie jakichkolwiek informacji o Serwisie lub zawartych w Serwisie;

  6. niezamieszczania w ramach korzystania z Serwisu:

   1. danych ani informacji nieprawdziwych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa lub dobra osób trzecich, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym Serwisu, Administratorowi lub Serwisowi oraz przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić Administratora na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych etc;

   2. treści sprzecznych z normami kultury, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niebezpiecznych, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, agresywnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób;

   3. niepożądanych informacji w rodzaju ogłoszeń, reklam i tym podobnych powszechnie uznanych za tzw „spam”.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw osób trzecich wywołane zamieszczeniem w ramach Serwisu treści bezprawnych lub niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem korzystanie z Serwisu.

 3. Wszelkie treści niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem podlegają niezwłocznemu usunięciu przez Administratora, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 4. Użytkownik powinien we własnym zakresie chronić przed ujawnieniem login i hasło do konta Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną ingerencję w konto Użytkownika przez osoby trzecie.

 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu do celów użytku osobistego w tym do pobierania, drukowania, kopiowania, przetwarzania treści Serwisu.

 6. Rozpowszechnianie Serwisu, linku do Serwisu, publikowanie treści zamieszczonych w Serwisie lub zamieszczanie informacji na temat Serwisu na stronach internetowych, w folderach, informatorach, prasie etc. wymaga pisemnej zgody Administratora.

 7. Rejestracja w serwisie dozwolona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

§7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dokłada należytej staranności celem zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania z Serwisu na poziomie najwyższej jakości. Administrator nie gwarantuje jednak prawidłowości, kompletności jakichkolwiek informacji wskazanych w Serwisie.

 2. Administrator nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odnośniki do stron WWW zamieszczone w Serwisie.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w czasie dokonywania konserwacji Serwisu, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z powodu wad urządzenia mobilnego, na którym zainstalowano oprogramowanie Serwisu.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną w związku z korzystaniem z Serwisu.§8 Korzystanie z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest pobranie on-line oprogramowania, które dostępne jest w sklepach internetowych odpowiednich dla każdego z systemów operacyjnych: Windows Phone, Android, iOS, do pamięci urządzenia, na którym Serwis ma funkcjonować i jego instalacja. Do korzystania z Serwisu wystarczające jest jego uruchomienie.

 2. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu możliwe jest po rejestracji konta Użytkownika.

 3. Rejestracja konta Użytkownika, wymaga podania adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja możliwa jest przy użyciu danych portali społecznościowych Facebook, Twitter oraz Google Plus.

 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest w czterech wersjach językowych.

 5. Usunięcie konta użytkownika jest możliwe w każdym czasie i następuje na jego żądanie w drodze prośby wystosowanej na adres e-mail: dt@warmia.mazury.pl§9 Własność intelektualna

 1. Dysponentem praw do Serwisu, jego nazwy, domeny, layoutu, wszelkich treści dostępnych w Serwisie jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.

 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie wykraczające poza zakres użytku osobistego, lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga pisemnej zgody Administratora.

 3. Nazwy handlowe, nazwy miejsc, produktów, inne oznaczenia wszelkie inne zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownicy powiadamiani są na stronie internetowej Serwisu myguide.warmia.mazury.pl. Administrator na dotychczasowych zasadach udostępnia nową wersję Regulaminu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć konto.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2014 przez czas nieokreślony.

 3. W przypadku nieważności lub sprzeczności z prawem którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, jak również w przypadku sporu w zakresie dotyczącym korzystania z Serwisu i treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polski, a spory zostaną przedstawione do rozstrzygnięcia polskiemu sądowi powszechnemu.